Concurrentie

Om kans te maken op een prijzenpakket van €100 van Citron Grenadine (een groot liewood zwembad in kleuren naar keuze, afhankelijk van de beschikbaarheid, en een konges Sloejd zwembadmatras) en een waardebon van €100 van Pinky Chips, registreer je hier je e-mailadres:

Begin met typen om producten te zien die u zoekt.

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

De algemene voorwaarden voor de verkoop van producten, hierna te noemen “de algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Pinky Chips srl, geregistreerd bij de ECB onder nummer BE0797.658.714 en met maatschappelijke zetel te Avenue de la Reine 131, 1310 La Hulpe, hierna te noemen “de verkoper”.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna gezamenlijk “de partijen” genoemd.

De “klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de verkoper producten bestelt.

De “consument” is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Zij sluiten in elk geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: “www.pinkychips.com”, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij de verkoper verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en bevestigt de rechten en plichten die eraan verbonden zijn te aanvaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits deze wijzigingen op zijn website worden geplaatst. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen van product(en).

2. AANBIEDEN EN BESTELLEN

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het product of de producten die hij/zij wil bestellen door te surfen op de website van de verkoper, geeft de gevraagde contactgegevens op, controleert de juistheid van de bestelling en verricht vervolgens de betaling van zijn/haar bestelling.

Nadat de verkoper van de bank de bevestiging van de betaling van de bestelling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van de bestelling, met het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, alsmede een indicatie van de vermoedelijke termijn voor de uitvoering van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name indien de door de klant verstrekte gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of indien er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling door de verkoper worden verworven en als schadevergoeding aan de klant worden gefactureerd.

3. PRIJS

De prijs van de producten is aangegeven in euro’s, alle belastingen inbegrepen.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het moment van de bestelling en het moment van levering zal automatisch aan de klant worden doorberekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

4. DEADLINE

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door de verkoper, zijn de in de bijzondere voorwaarden genoemde leveringstermijnen niet bindend. De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan grove nalatigheid.

De klant is niet gerechtigd zich op de leveringstermijnen te beroepen om ontbinding van de overeenkomst te eisen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering te doen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard.

Bij een vertraging van meer dan dertig werkdagen stuurt de klant een ingebrekestelling per aangetekend schrijven naar de verkoper, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om het (de) bestelde product(en) te leveren.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De eigendom van de producten gaat pas over op de klant na afhaling of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de koopprijs niet is betaald, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of op enigerlei wijze als waarborg te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze voorwerpen enige wijziging aan te brengen, ze in onroerend goed om te zetten door inlijving of door bestemming, ze te verkopen of er op enigerlei wijze over te beschikken.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten heeft op de geleverde goederen, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico’s te verzekeren. Bovendien verbindt de klant zich ertoe de producten zodanig te bewaren dat zij niet met andere producten kunnen worden verward en dat zij te allen tijde als eigendom van de verkoper kunnen worden herkend.

6. HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die bij de verkoper op afstand producten bestelt, over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering van de producten of de kennisgeving van hun beschikbaarheid op de voorgenomen plaats van afhaling, om de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen.

Wanneer deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door een ondubbelzinnige verklaring van zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien te sturen naar retour@pinkychips.com.

De consument moet het product of de producten waarvan hij/zij afstand heeft gedaan in perfecte staat en in de originele verpakking terugsturen.

Alleen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen ten laste van de consument.

De verkoper zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen door de verkoper terugbetalen.

Een consument die een product opent of gebruikt voordat de herroepingstermijn is verstreken, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dat product.

De consument kan het herroepingsrecht evenmin uitoefenen indien een van de andere in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht bedoelde uitzonderingen van toepassing is, met name in het geval van de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.

7. LEVERING VAN DE BESTELLING

De door de verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en binden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, opschorting van de verplichtingen van de klant of betaling van een schadevergoeding.

De bestelling wordt pas geleverd aan de klant na volledige betaling. De overdracht van eigendom en risico vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt er dan ook op gewezen dat alleen hij de aan de levering verbonden risico’s draagt.

8. BESCHIKBAARHEID

De door de verkoper te koop aangeboden producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meer producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een uitgestelde levering tot het einde van het voorraadtekort van het (de) betrokken product(en).

9. ONTVANGST VAN HET BEVEL EN DE KLACHT

De klant is verplicht de schijnbare goede staat en de conformiteit van de aan hem geleverde of op het afhaalpunt opgehaalde producten met de door hem bestelde producten te controleren.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het aangewezen afhaalpunt. Anders kunnen zij niet in aanmerking worden genomen en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper/leverancier de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betrokken producten.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz. die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan het materiaal op de website of in de catalogus van de verkoper geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat de overeengekomen prijs geen overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten uit welke hoofde dan ook.

11. GARANTIES

◦ Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot en met 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn of dat gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven indien hij ze had gekend.

In geval van een verborgen gebrek moet de klant binnen een korte termijn handelen, overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en kan hij kiezen tussen terugzending van het product met een verborgen gebrek in ruil voor volledige terugbetaling, of behoud van het product in ruil voor gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken waarvan de klant op het moment van aankoop kennis had kunnen of moeten nemen. Evenzo is de verkoper slechts verplicht de producten te waarborgen tegen verborgen gebreken waarvan hij op het tijdstip van de verkoop op de hoogte was en waarvoor hij de klant niet heeft gewaarschuwd.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de cliënt worden bewaard en in hun oorspronkelijke versie worden overgelegd.

◦ Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met een consumentenstatus

Deze garantie is niet van toepassing indien de storing te wijten is aan verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of verkoper.

12. VERANTWOORDELIJKHEID

Algemeen. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de verkoper uitsluitend middelen zijn en dat de verkoper slechts aansprakelijk is voor fraude en grove nalatigheid.

Indien de klant het bestaan van grove nalatigheid of bedrog van de verkoper aantoont, omvat de schade waarvan de klant vergoeding kan vorderen enkel de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de aan de verkoper verweten fout, met uitsluiting van elke andere schade, en mag zij in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk ter uitvoering van de bestelling heeft betaald.

De klant erkent tevens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals winstderving, verhoogde algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper is evenmin aansprakelijk indien de klant onjuiste informatie verstrekt of indien een bestelling namens hem door een derde wordt geplaatst.

Ten slotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om informatie in te winnen over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant geconfronteerd wordt met enige beperking of bijkomende belasting die moet worden betaald wegens het beleid van zijn land terzake.

Materialen. Indien de klant aan de verkoper een procédé of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort oplegt, ondanks het schriftelijk en gemotiveerd voorbehoud van de verkoper, is de verkoper ontheven van elke aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door de keuze van dit procédé of deze materialen.

13. STIJLEN, MATEN, PASVORMEN & CONDITIE

Raadpleeg de details van elk artikel voor aantekeningen en opmerkingen over de maten, de staat en eventuele gebreken van de kledingstukken die wij op onze site aanbieden. Gebruik deze opmerkingen als leidraad en schatting bij het winkelen, want stijlen, maten, pasvormen en conditie kunnen van artikel tot artikel verschillen. Wij gebruiken Europese maten, tenzij anders vermeld. Als u meer precieze informatie nodig heeft over de maat of de staat van een artikel, helpen wij u graag. Stuur uw verzoek per e-mail naar info@pinkychips.com.

14. INTERNET EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

De klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de website momenteel of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant erkent tevens de risico’s van het opslaan en doorgeven van informatie met digitale of elektronische middelen.

De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de website van de verkoper (en eventuele toepassingen) of het internet als gevolg van de voornoemde risico’s.

De klant stemt er ook mee in dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt.

15. DIVERSE BEPALINGEN

Overmacht of toeval. De verkoper kan noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

Met name de volgende gebeurtenissen worden als overmacht of toeval beschouwd: 1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen of vernietigen van het computersysteem van de verkoper of van zijn gegevensbestand, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstroming, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet uitgeroepen, 8) lock-outs, 9) Blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internet of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) verlies van verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een handeling of besluit van een derde, wanneer dat besluit van invloed is op de goede uitvoering van deze overeenkomst; of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

Onvoorspelbaarheid. Indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg wordt bemoeilijkt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elke partij zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs uit hoofde van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant alle onbetaalde schulden aan de verkoper volledig heeft voldaan.

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper de overeenkomst ten nadele van de klant onverwijld en zonder schadevergoeding beëindigen en, in voorkomend geval, met alle rechtsmiddelen schadevergoeding eisen van de klant.

Onwettigheid. De onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) laat de wettigheid van de overige artikelen, leden of bepalingen van deze voorwaarden onverlet, noch de rest van dat artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Titels. De in deze voorwaarden gebruikte kopjes dienen uitsluitend ter referentie en gemak. Zij doen geen afbreuk aan de betekenis of de strekking van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

Niet-ontheffing. Geen verzuim, nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden zal worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling voorafgaand aan elke andere methode van geschillenbeslechting.

De partijen benoemen daarom in onderling overleg een bemiddelaar of vertrouwen een derde met de benoeming.

Zodra de bemiddelaar is aangewezen, bepalen de partijen met de hulp van de bemiddelaar onderling hoe de bemiddeling zal worden georganiseerd en hoe lang zij zal duren.

Elke partij kan de bemiddeling te allen tijde zonder vooroordelen beëindigen.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.

Kwaliteitshandvest

Om je kwaliteits kleding aan te bieden,
moeten de kleren voldoen aan ons kwaliteitshandvest

We verzamelen

We weigeren

Criteria

Staat

Ons advies

We rekenen op jou ♡

Als je vragen hebt over de staat of stijl van je artikelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

Als we merken dat het kwaliteitshandvest niet is nageleefd, behouden we ons het recht voor om je kleding niet te kopen.

Spullen die niet zijn geselecteerd, kun je doneren aan een goed doel, aan de Home Reine Astrid O.N.E. verderop gelegen in onze straat en die een vijftigtal kinderen opvangt en hen een aangename leefomgeving biedt.

Prijzen en aankoopvoorwaarden

We hebben een prijslijst samengesteld om je te helpen een schatting te maken van het bedrag voor het verkoop van je kledingstukken.

De verkoopprijzen zijn klein, maar wij doen ALLES voor jou, geen mentale belasting meer !

Het doel is om :

Merkcategorieën